HL.17. Phép cộng trong phạm vi 10

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi 10
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 10 và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 10 1.jpg


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(10\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.
Ví dụ: \(4 + 6 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm
Phép cộng trong phạm vi 10 2.jpg

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(10\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.
  • Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 10 3.jpg

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 10 4.jpg


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.
Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Ví dụ: $7 + 2 + 1 = ?$
Hướng dẫn giải
Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:
$7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10$