Lớp 1

Lớp 1 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học môn quan trọng là Toán, Tiếng việt