Chuyên đề sinh học lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Hệ thống sinh học lớp 12 đầy đủ. Lý thuyết sinh học cô đọng, bám sát sinh 12. Bài tập phân theo từng chuyên đề, dạng bài đầy đủ. Giới thiệu các công thức giải nhanh sinh học lớp 12 với từng dạng.

Chuyên đề 1: cơ chế di truyền và biến dị
 1. Gen và mã di truyền
 2. Các dạng bài tập gen
 3. Quá trình nhân đôi ADN
 4. Dạng bài tập về quá trình nhân đôi ADN
 5. Arn và quá trình phiên mã
 6. Các dạng bài tập về quá trình phiên mã
 7. Dịch mã
 8. Các dạng bài tập về quá trình dịch mã
 9. Điều hòa hoạt động gen
 10. Đột biến gen
 11. Cơ chế phát sinh và sự biểu hiện của đột biến gen
 12. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST
 13. Đột biến số lượng NST và đột biến lệch bội
 14. Đột biến số lượng NST và đột biến đa bội
 15. Ôn tập chương I cơ chế di truyền và biến dị
Chuyên đề 2: quy luật hiện tượng di truyền
 1. Các khái niệm cơ bản trong di truyền
 2. Quy luật phân li
 3. Quy luật phân ly độc lập
 4. Tương tác gen
 5. Liên kết gen
 6. Hoán vị gen
 7. Di truyền liên kết với giới tính
 8. Di truyền ngoài nhân và tác động đa hiệu của gen
 9. Bài tập các quy luật di truyền và tính số loai kiểu gen tối đa trong quần thể
 10. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
 11. Ôn tập quy luật hiện tượng di truyền
Chuyên đề 3: di truyền học quần thể
 1. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần
 2. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
 3. Tính cân bằng của quần thể khi gen liên kết giới tính, gen đa alen, di nhập gen
 4. Giải bài tập sgk sinh học 12 chương 3 Di truyền học quần thể
Chuyên đề 4: ứng dụng di truyền học
 1. Chọn tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
 3. Tạo giống công nghệ tế bào
 4. Tạo giống nhờ công nghệ gen
 5. Ôn tập chương 3 và 4
 6. Giải bài tập sgk sinh học 12 chương 4 ứng dụng di truyền học
Chuyên đề 5: Di truyền học người
 1. Di truyền y học
 2. Phương pháp giải bài tập di truyền phả hệ
 3. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 4. Giải bài tập sgk sinh học chương 5 di truyền học người
Chuyên đề 6: bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 1. Các bằng chứng tiến hóa
 2. Học thuyết tiến hóa của Đacuyn
 3. HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
 4. Cá nhân tiến hóa
 5. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 6. Loài và các cơ chế cách li sinh sản của loài
 7. Hình thành loài khác khu vực địa lí
 8. Hình thành loài cùng khu vực địa lí
 9. Tiến hóa lớn
 10. Ôn tập chương 6
 11. Giải bài tập sgk sinh học chương 6.I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa[/B]
Chuyên đề 7: sự phát sinh và phát triển
 1. Nguồn gốc của sự sống
 2. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 3. Sự phát sinh loài người
 4. Giải bài tập sgk sinh học chương 6.II Sự phát sinh và phát triển[/B]
Chuyên đề 8: cá thể và quần thể sinh vật
 1. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 2. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái
 3. Sự thích nghi của môi trường sống
 4. Quần thể sinh vật và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 5. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 6. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 7. Biến động số lượng cá thể của quần thể và nguyên nhân gây biến động
 8. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể
 9. Giải bài tập sgk sinh học chương 7.I Cá thể và quần thể sinh vật
Chuyên đề 9: quần xã sinh vật
 1. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 2. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
 3. Diễn thế sinh thái
 4. Giải bài tập sgk sinh học chương 7.II Quần xã sinh vật
Chuyên đề 10: Hệ sinh thái và sinh quyển
 1. HỆ SINH THÁI
 2. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
 3. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
 4. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
 5. SINH QUYỂN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
 6. ÔN TẬP CHƯƠNG 8, 9, 10
 7. Giải bài tập sgk sinh học chương 7.III Hệ sinh thái và sinh quyển
TỔNG HỢP KIẾN THỨC
 1. Tổng hợp công thức sinh học lớp 12 bản đầy đủ nhất
 
Sửa lần cuối: