Chuyên đề toán lớp 10

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Chương I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
 • Bài 1: Hàm số
Dạng 2: Hàm số dạng y = |ax$^2$ + bx + c|, với a ≠ 0​
Chương III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
 • Bài 1: Đại cương về phương trình
 • Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Bài 4: Hệ phương trình hai ẩn
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
 • Bài 1: Bất đẳng thức
 • Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
 • Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai
Chương V: THỐNG KÊ
 • Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
 • Bài 2: Biểu đồ
 • Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 • Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
 • Ôn tập chương 5 (Bài tập trắc nghiệm)
Chương VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Chương VII: VECTOR, TÍCH VÔ HƯỚNG HAI VECTOR
 • Bài 1: Vector
 • Bài 2: Hệ trục tọa độ
 • Bài 3: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0$^o$ đến 150$^o$
 • Bài 4: Tích vô hướng của hai vector

 • Bài 5: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Toán lớp 10. VIII - Tọa độ trong mặt phẳng
 • Bài 2: Đường tròn
 • Bài 3: Elip
 • Bài 4: Hypebol
 • Bài 5: Parabol
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.