Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương II HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài 1. Lũy thừa
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 55 giải tích
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 55 giải tích
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích
Bài 2. Hàm số lũy thừa
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 Hàm số lũy thừa
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 56 Hàm số lũy thừa
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 56 Hàm số lũy thừa
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 56 Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 68 Hàm số lũy thừa
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 68 Hàm số lũy thừa
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 68 Hàm số lũy thừa
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 68 Hàm số lũy thừa
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 68 Hàm số lũy thừa
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 77 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 78 Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 85 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 89 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
 1. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90
 2. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90
 3. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90
 4. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90
 5. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90
 6. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90
 7. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90
 8. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90
 9. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91
 10. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 91
 11. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 91
 12. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 91
 13. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 91
 14. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 91
 15. Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit: bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91