Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

Bài toán:

Một rổ cam có \(12\) quả. Hỏi \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam?
Nhận xét:
a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là: \(12:3 = 4\) (quả)
\(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là: \(4 \times 2 = 8\) (quả)
b) Ta có thể tìm \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ như sau:
\(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả )
Bài giải​
\(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là: \(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả )
Đáp số: \(8\) quả cam.

Muốn tìm \(\dfrac{2}{3}\) của số \(12\) ta lấy số \(12\) nhân với \(\dfrac{2}{3}\).

Chú ý: Số cam được chia làm \(3\) phần và ta cần tìm \(2\) phần gồm bao nhiêu quả. Để tìm được \(2\) phần gồm bao nhiêu quả ta sẽ tìm \(1\) phần gồm bao nhiêu quả rồi nhân với \(2\). Do đó, để tìm \(\dfrac{2}{3}\) của \(12\) ta có thể lấy \(12\) cho \(3\) rồi nhân với \(2\).
Ta có lời giải như sau:
  • \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là:
  • \(12:3 \times 2 = 8\) (quả )
Đáp số: \(8\) quả cam.