Toán 4

Để học tốt Toán lớp 4, các lời giải bài tập Toán 4 (Giải sbt Toán 4) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 4.

Toán lớp 4: I - Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo m

Lý thuyết cùng bài tập về số số tự nhiên cùng với bảng đơn vị đo khối lượng là phần quan trọng toán lớp 4.
Chủ đề
17
Bài viết
17
Chủ đề
17
Bài viết
17

Toán lớp 4: II-Bốn phép tính số tự nhiên. Hình học

Hệ thống lý thuyết và bài tập bốn phép tính với các số tự nhiên - Hình học thuộc sách giáo khoa Toán lớp 4.
Chủ đề
26
Bài viết
26
Chủ đề
26
Bài viết
26

Toán lớp 4: III -Dấu hiệu chia hết 2, 5, 9, 3. HBH

Lý thuyết về dấu hiệu chia hết 2, 5, 9, 3 và hình bình hành thuộc toán lớp 4 được biên soạn ngắn gọn, bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 4.
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Toán lớp 4: IV - Phân số. Giới thiệu Hình thoi

Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi để giúp các em tham khảo và học tốt môn Toán Lớp 4.
Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
13
Bài viết
13

Toán lớp 4: V - Tỉ số và tỉ lệ bản đồ

Hệ thống toàn bộ các dạng bài tỉ số và tỉ lệ bản đồ thuộc toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo chương trình sgk.
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Toán lớp 4: VI - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn Toán 4 miễn phí.
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2