phân số

 1. Học Lớp

  Phân số

  Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. 1. Phân số Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành \(6\) phần bằng nhau. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch...
 2. Học Lớp

  Phân số và phép chia số tự nhiên

  Phân số và phép chia số tự nhiên, Lời giải các sách giáo khoa, sách bài tập Phân số và phép chia số tự nhiên. 1. Phân số và phép chia số tự nhiêna) Có 8 quả cam, chia đều cho 4 Mỗi em được: \(8:4 = 2\) (quả cam) b) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh? c)...
 3. Học Lớp

  Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số

  Lý thuyết về phân số bằng nhau.rút gọn phân số môn toán lớp 4 với nhiều dạng bài cùng phương pháp giải kèm bài tập vận dụng.Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Phân số bằng nhau. 1. Phân số bằng nhaua) Có hai băng giấy bằng nhau. b) Nhận xét: $\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 2}}{{4...
 4. Học Lớp

  Quy đồng mẫu số các phân số

  Giải bài Quy đồng mẫu số các phân số là tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh lớp 4 có thể tiện lợi cũng như dễ dàng ôn luyện và học bài 1. Cách quy đồng mẫu số các phân sốa) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau: Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của...
 5. Học Lớp

  So sánh hai phân số (cơ bản)

  Lý thuyết ôn tập: So sánh hai phân số.. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. 1. So sánh các phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có...
 6. Học Lớp

  So sánh hai phân số (nâng cao)

  Lý thuyết ôn tập: So sánh hai phân số.. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. 4. Một số cách so sánh khácDạng 1: So sánh với \(1\) Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng cho dạng bài so sánh hai phân số, trong đó một...
 7. Học Lớp

  Phép cộng phân số

  Phép cộng phân số, chúng ta cùng làm quen với phép cộng phân số với dạng bài cơ bản đầu tiên 1. Phép cộng hai phân sốa) Phép cộng hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Ví dụ: \(\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8} =...
 8. Học Lớp

  Phép trừ phân số

  Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Phép trừ phân số. 1. Phép trừ hai phân số a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Ví dụ: \(\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} =...
 9. Học Lớp

  Phép nhân phân số

  Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Phép nhân phân số. 1. Phép nhân phân số a) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ví dụ 1: \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 3}} = \dfrac{8}{{15}}\) Ví dụ 2: \(\dfrac{9}{8}...
 10. Học Lớp

  Phép chia phân số

  Lý thuyết về phép chia phân số môn toán lớp 4 với nhiều dạng bài cùng phương pháp kèm bài tập vận dụng 1. Phép chia phân số a) Phân số đảo ngược Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số. Ví dụ: Phân số \(\dfrac{3}{2}\) gọi là phân số đảo ngược...
 11. Học Lớp

  Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số

  Lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Bài toán: Một rổ cam có \(12\) quả. Hỏi \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam? Nhận xét: a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là: \(12:3 = 4\) (quả) \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là: \(4 \times...
 12. Học Lớp

  Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

  Bài toán: Biết \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam? Nhận xét: a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là:\(8:2 = 4\) (quả) Số cam trong rổ là:\(4 \times 3 = 12\) (quả) b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau: \(8:2 \times 3 = 12\) (quả ) Bài giải...
 13. Học Lớp

  Hình thoi. Diện tích hình thoi

  Hình thoi trong hình học là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau hay hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. 1. Hình thoiHình thoi ABCD có: Cạnh AB song song với cạnh DC. Cạnh AD song song với cạnh BC. AB = BC = CD = AD. Hình thoi có hai...
 14. Học Lớp

  HL.8. Hỗn số, số thập phân, phần trăm

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hỗn số Nếu phân số dương lớn hơn $1,$ ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là phần nguyên của hỗn số, số tư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho. Ví dụ: \(\dfrac{7}{4} = 1\dfrac{3}{4}\) Muốn viết một hỗn...
 15. Học Lớp

  HL.4. Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu: \(\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\) $(m \ne 0)$ Ví dụ: \(\dfrac{8}{5} + \dfrac{7}{5} = \dfrac{{8 + 7}}{5} = \dfrac{{15}}{5} = 3\) 2. Cộng hai phân số khác mẫu...
 16. Học Lớp

  HL.5. Phép trừ phân số

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số đối Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng $0.$ Kí hiệu số đối của phân số \(\dfrac{a}{b}\) là \( - \dfrac{a}{b}\). Ví dụ: Số đối của \(\dfrac{7}{{18}}\) là \( - \dfrac{7}{{18}}\); số đối của \( - \dfrac{{19}}{{17}}\) là \(\dfrac{{19}}{{17}}\) 2. Qui tắc...
 17. Học Lớp

  HL.6. Phép nhân phân số và tính chất cơ bản

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau: \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\) Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân...
 18. Học Lớp

  HL.9. Ba bài toán cơ bản của phân số

  I. Các kiến thức cần nhớ Bài toán 1: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số \(b\) cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in \mathbb{N},n \ne 0} \right)\) Ví dụ: \(\dfrac{2}{3}\) của \(8,7\) là: \(8,7.\dfrac{2}{3} = \left( {8,7:3} \right).2 =...
 19. Học Lớp

  Ôn tập và bổ sung về phân số

  Ôn tập và bổ sung về phân số là phần quan trọng của toán học lớp 5. Nội dung này nằm trong chương trình học kì 1, gồm có: Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản phân số Ôn tập So sánh hai phân số Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp) Phân số thập phân Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân...
 20. Học Lớp

  Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản phân số

  1. Khái niệm phân số Khái niệm phân số: Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác \(0\) viết dưới dấu gạch ngang. Cách đọc phân số: khi đọc phân số ta đọc tử số trước rồi đọc “phần”, sau đó đọc đến mẫu số. Ví dụ ...