Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học:
Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.
a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?
b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy ?
c) Viết số electron ở từng lớp electron.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Nguyên tố có 6 electron lớp ngoài cùng vì ở nhóm VIA.
b) Lớp electron ngoài cùng là lớp thứ 3 do nguyên tố thuộc chu kì 3.
c) Số electron ở mỗi lớp:
- Lớp 1: 2 electron
- Lớp 2: 8 electron.
- Lớp 3: 6 electron.