giải bài tập hóa học 10

 1. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó. Học Lớp hướng...
 2. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH$_{4}$, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó. Học Lớp...
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO$_{3}$, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ? b)...
 5. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. a) Tính nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron...
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm các nguyên...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Từ trái sang phải trong một chu kì, tại sao bán kính nguyên tử các nguyên tố các nguyên tố giàm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ? Học...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tìm câu sai trong những câu dưới đây: A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. B. Trong chu kì, các nguyên...
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ? b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu...
 10. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm. Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6...
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ? b) Các...
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau: - Tính kim loại hay tính phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro. - Công thức hợp chất khí của...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn. a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố: - Tính kim loại hay tính phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi. - Công thức của oxit cao...
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc A. chu kì 3, nhóm IVA. C. chu kì 3, nhóm VIA. B. chu kì 4, nhóm VIA. D. chu kì 4, nhóm IIIA. Chọn...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì. C. A, M thuộc chu kì 3. B. M, Q thuộc chu kì 4...
 16. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. X thuộc nhóm VA. C. M thuộc nhóm IIB. B. A, M thuộc nhóm IIA. D...
 17. Học Lớp

  Giải bài 12 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 12 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Cho hai dãy chất sau: Li$_{2}$O BeO B$_{2}$O$_{3}$ CO$_{2}$ N$_{2}$O$_{5}$ CH$_{4}$ NH$_{3}$ H$_{2}$O$_{ }$ HF Xác định hóa trị của các...
 18. Học Lớp

  Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ? Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì: - Flo là phi kim...
 19. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 10 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ? Học Lớp hướng dẫn giải - Độ âm...
 20. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

  Giải bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn: Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường...