Giải bài 1 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử:
Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?
Học Lớp hướng dẫn giải
Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.
Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.
Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.
Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.