Vietnam is located in South East ____________.

Nguyễn Vinh

New member
Vietnam is located in South East ____________.
A. Africa
B. America
C. Asia
D. Antarctica
 

Bích Nga

New member
Chọn đáp án: C
Giải thích:
South East Asia: Đông Nam Á
Dịch: Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á.