HL.2. Tác dụng từ của dòng điện và Từ trường

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - THÍ NGHIỆM ƠXTET
dòng điện và Từ trường.jpg

  • Đặt dây dẫn song song với kim nam châm.
  • Cho dòng điện chạy qua dây dẫn, kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu
=> có lực tác dụng lên kim nam châm (lực từ)
Kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

II - TỪ TRƯỜNG
  • Từ trường là không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.
  • Từ mỗi vị trí nhất định trong của thanh nam châm hoặc của dòng điện kim nam châm đều chỉ một hướng xác định
III - CÁCH NHẬN BIẾT TỪ TRƯỜNG
Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường.
Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm (làm kim nam châm lệch khỏi hướng BắcNam) thì nơi đó có từ trường