HL.1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.jpg
Trong hình vẽ:
  • \(I\) là điểm tới, \(SI\) là tia tới
  • \(IK\) là tia khúc xạ
  • Đường \(NN'\) vuông góc với mặt phẳng phân cách là pháp tuyến tại điểm tới
  • \(\widehat {SIN}\) là góc tới, kí hiệu là i
  • \(\widehat {KIN'}\) là góc khúc xạ, kí hiệu là r
  • Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến là mặt phẳng tới.
II - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG QUA HAI MÔI TRƯỜNG NƯỚC - KHÔNG KHÍ
- Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:
  • Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới\(SI\)
  • Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
- Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì:
  • Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
  • Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
- Khi tăng (hoặc giảm) góc tới thì góc khúc xạ cũng tăng (hoặc giảm).