He sent me a ____________ of world’s heritages.

He sent me a ____________ of world’s heritages.
A. postcard
B. tower
C. symbol
D. design
 

Kim Hiền

New member
Chọn đáp án: A
Giải thích: postcard: tấm bưu thiếp
Dịch: Anh ấy gửi tôi 1 tấm bưu thiếp các di sản thế giới.