sự sống còn

 1. Học Lớp

  Nêu cảm nghĩ về bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp lại Liên hợp quốc ngày 30 - 9 - 1990. Văn bản được trích lược ở đây gồm có 17 điều: - Điều 1 và 2 là lời kêu gọi. - 5 điều tiếp theo (3-7)...
 2. Học Lớp

  Phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em.

  “ Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em" là văn bản trích trong Tuyên bố của Hội ngị cấp cao thế giới về trẻ em" họp tại Liên hợp quốc ngày 30.9 1990. Văn bản được trích lược ở đây gồm có 17 điều: Điều 1 và 2 là lời kêu gọi. 5 điều tiếp theo (3 - 7): sự thách thức. 2...
 3. Học Lớp

  Giới thiệu về văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích phần đầu Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc ngày 30 - 9 - 1990. Tuyên bố gồm ba phần: Nhiệm vụ, Cam kết và Những bước tiếp theo. Văn bản Tuyên bố...
 4. Học Lớp

  Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

  Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích trong Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990. Văn bản được trích lục ở đây gồm có 17 điều: - Điều 1 và 2 là lời kêu gọi. - 5 điều tiếp theo (3 - 7): Sự...