giải bài tập sgk

 1. Học Lớp

  Giải bài Getting started - Unit 6 trang 47 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The Environment - Môi trường

  Giải bài Getting started - Unit 6 trang 47 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The Environment - Môi trường 1. GETTING STARTED Match these enviromental problems to the pictures. (Nối những vấn đề môi trường với bức tranh phù hợp) garbage dump air pollution water pollution...
 2. Học Lớp

  Giải bài trang 47 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The Environment - Môi trường

  Giải bài trang 47 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The Environment - Môi trường UNIT 6: THE ENVIRONMENT [MÔI TRƯỜNG] - environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ ( n ) : môi trường + environmental (a): thuộc về môi trường - garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ ( n ): rác thải - dump /dʌmp/ ( n ): bãi đổ, nơi chứa - pollute /pəˈluːt/...
 3. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Language Focus - Unit 5 trang 45 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông LANGUAGE FOCUS 1. Complete the dialogues with the correct tag. (Hoàn thành các đoạn hội thoại với phần câu hỏi đuôi đúng.) a) Jim: You have read this article on the website, haven’t you...
 4. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 5 trang 44 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Write - Unit 5 trang 44 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông 6. WRITE Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following cues. (Hãy đọc lại bài diễn đàn trên...
 5. Học Lớp

  Giải bài Listen - Unit 5 trang 43 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Listen - Unit 5 trang 43 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông 4. LISTEN Click tại đây để nghe: Listen to a conversation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào...
 6. Học Lớp

  Giải bài Speak - Unit 5 trang 42 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Speak - Unit 5 trang 42 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn. Đọc đoạn hội thoại sau.) Lien: You like watching sports, don’t you, Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t...
 7. Học Lớp

  Giải bài Read - Unit 5 trang 43 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Read - Unit 5 trang 43 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông 5. READ Read the forum on the Internet (Đọc diễn đàn trên Internet) Click tại đây để nghe: The Internet posted bv Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07 pm. The Internet has increasingly...
 8. Học Lớp

  Giải bài Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông 2. LISTEN AND READ Click tại đây để nghe: The Media A Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were...
 9. Học Lớp

  Giải bài Getting started - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Getting started - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông 1. GETTING STARTED Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity. (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu...
 10. Học Lớp

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 trang 40 SGK tiếng anh lớp 9 phần: The media - Phương tiện truyền thông UNIT 5: THE MEDIA [PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG] - media /ˈmiːdiə/ ( n ): phương tiện truyền thông - invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh + invention /ɪnˈvenʃn/ ( n ) sự phát minh +...
 11. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ LANGUAGE FOCUS 1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Dùng động từ hình thái trong ngoặc và thông tin trong khung để hoàn tất...
 12. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 4 trang 37 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Write - Unit 4 trang 37 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 6. WRITE A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient. (Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung...
 13. Học Lớp

  Giải bài Read - Unit 4 trang 36 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Read - Unit 4 trang 36 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 5. READ Click tại đây để nghe: Dịch bài: Ghi chú: Lớp học tiếng Anh - chiều tối - trình độ trung cấp - bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11 Hội đồng ngoại ngữ G/F, 12 đường Nam Trang...
 14. Học Lớp

  Giải bài Listen - Unit 4 trang 35 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Listen - Unit 4 trang 35 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 4. LISTEN Click tại đây để nghe: Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (√) the boxes and correct the false sentences. (Nga đang nói chuyện...
 15. Học Lớp

  Giải bài Speak - Unit 4 trang 34 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Speak - Unit 4 trang 34 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 3. SPEAK Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade vour partner to attend the...
 16. Học Lớp

  Giải bài Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 2. LISTEN AND READ Click tại đây để nghe: Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have. Paola: Were the questions difficult? Lan: Well, they were quite hard...
 17. Học Lớp

  Giải bài Getting started - Unit 4 trang 32 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Getting started - Unit 4 trang 32 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ 1. GETTING STARTED How do you learn English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list. (Bạn...
 18. Học Lớp

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 trang 32 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ

  Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 trang 32 SGK tiếng anh lớp 9 phần: Learning a New Language - Học một ngoại ngữ UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE [ HỌC NGOẠI NGỮ ] - learn by heart / /lɜːn - baɪ - /hɑːt/: học thuộc lòng - as + adj / adv + as possible /ˈpɒsəbl/ : càng … càng tốt Ex...
 19. Học Lớp

  Giải bài Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK tiếng anh lớp 9 phần: A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

  Giải bài Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK tiếng anh lớp 9 phần: A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê LANGUAGE FOCUS 1. What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gì? Viết câu.) a) Ba/ can have/ new bicycle b) Hoa/ can visit/ parents c) I/ pass/...
 20. Học Lớp

  Giải bài Write - Unit 3 trang 25 SGK tiếng anh lớp 9 phần: A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

  Giải bài Write - Unit 3 trang 25 SGK tiếng anh lớp 9 phần: A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê 6. WRITE (Viết) Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this. (Nhìn vào các hình và thông tin được cho. Sau đó viết...