giá trị nhỏ nhất

 1. Học Lớp

  Toán 12 10 bài trắc nghiệm về Bài Toán Thực Tế ứng Dụng đạo Hàm (phần 3)

  Câu 1 Dynamo là một nhà ảo thuật gia đại tài người Anh nhưng người ta thường nói Dynamo làm ma thuật chứ không phải làm ảo thuật. Bất kì màn trình diến nào của anh chảng trẻ tuổi tài cao này đều khiến người xem há hốc miệng kinh ngạc vì nó vượt qua giới hạn của khoa học. Một lần đến New York anh...
 2. Học Lớp

  Toán 12 2 bài trắc nghiệm về hàm số, ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

  Câu 1 Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} {x^3} + 3{x^2} = {y^3} - 3x - 1\\ {x^2} + x + y = 5 \end{array} \right.\) có 2 nghiệm là \(\left( {{x_1};{y_2}} \right)\) và \(\left( {{x_2};{y_2}} \right)\). Tính tích \(P = {x_1}.{x_2}.{y_1}.{y_2}\). A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 2 Tính đạo hàm cấp...
 3. Học Lớp

  Toán 12 19 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 9)

  Câu 1 Cho \(1 < x < 64.\) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \log _2^4x + 12\log _2^2x.{\log _2}\frac{8}{x}.\) A. 64 B. 96 C. 82 D. 81 Câu 2 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 3}}{{x - 1}}\) trên đoạn \(\left[ {2;4} \right].\) A. \(\mathop {\max...
 4. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 8)

  Câu 1 Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{{x^3} - 3}}{{x - 2}}\) trên đoạn \(\left[ { - 1;\frac{3}{2}} \right]\). Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. \(M + m = \frac{8}{3}\) B. \(M + m = \frac{4}{3}\) C. \(M + m = \frac{7}{2}\) D. \(M + m =...
 5. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 7)

  Câu 1 Kí hiệu M và m lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 4}}{{x + 1}}\) trên đoạn [0;3]. Tính giá trị của tỉ số \(\frac{M}{m}\). A. \(\frac{M}{m}=\frac{4}{3}\) B. \(\frac{M}{m}=\frac{5}{3}\) C. \(\frac{M}{m}=2\) D. \(\frac{M}{m}=\frac{2}{3}\) Câu 2...
 6. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 6)

  Câu 1 Gọi M mà m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{{\sqrt {1 - x} - 2{x^2}}}{{\sqrt x + 1}}.\) Tính giá trị của M-m A. M=m=-2 B. M-m=-1 C. M-m=1 D. M-m=2 Câu 2 Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = 2x + \ln \left( {1 - 2x} \right)\) trên [-1...
 7. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 5)

  Câu 1 Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 9x + 1\) trên đoạn \([0;3].\) A. M=28 và m=-4 B. M=25 và m=0 C. M=54 và m=1 D. M=36 và m=-5 Câu 2 Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x - \sqrt 3 {\mathop{\rm cosx}\nolimits}\) trên...
 8. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 4)

  Câu 1 Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {x - \sqrt 2 } \right)^2}{\left( {x + \sqrt 2 } \right)^2}\) trên đoạn \(\left[ { - \frac{1}{2};2} \right]\). A. M=0; m=-4 B. M=8, Hàm số không có giá trị nhỏ nhất C. M=4; m=0 D. \(M = 4,\,m =...
 9. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 3)

  Câu 1 Một chất điểm chuyển động theo quy luật \(s = 6{t^2} - {t^3}\). Tìm thời điểm t (giây) tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất. A. t=2 B. t=3 C. t=4 D. t=5 Câu 2 Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \log _2^2x - 4{\log _2}x + 1\) trên đoạn [1;8]. A. m=-2 B. m=1 C...
 10. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 2)

  Câu 1 Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y= 3\sin x - 4{\sin ^3}x\) trên khoảng \(\left( { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right)\). A. M=3 B. M=7 C. M=1 D. M=-1 Câu 2 Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá...
 11. Học Lớp

  Toán 12 10 Bài Trắc nghiệm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số (phần 1)

  Câu 1 Cho hàm số \(y = {x^3} + 5x + 7.\) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-5; 0] là: A. 7 B. -143 C. 6 D. 8 Câu 2 Cho hàm số có bảng biến thiên sau Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 2. B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là -1 C. Giá trị nhỏ...
 12. Học Lớp

  Toán 12 Dạng 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

  C1 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ_ĐÔNG_NQA TẢI TÀI LIỆU
 13. Học Lớp

  casio Sử dụng casio tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

  Sử dụng casio tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là bài toán quan trọng. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng:: 1) PHƯƠNG PHÁP Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên miền \(\left[ {a;b} \right]\) ta sử dụng máy tính Casio với lệnh...
 14. Học Lớp

  Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất

  Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng A. tím B. lục C. cam D. đỏ.
 15. Học Lớp

  Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng

  Cho bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng A. vàng. B. lục. C. tím. D. cam.
 16. Học Lớp

  Dạng 5: Sử dụng bất đẳng thức tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

  Thí dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: a. y = (2x + 1)(2 - 3x), với x ∈ [-$\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$]. b. y = x(1 - x) $^3$, với 0 ≤ x ≤ 1. Giải a. Với -$\frac{1}{2}$ ≤ x ≤ $\frac{2}{3}$ thì 2x + 1 ≥ 0 và 2 - 3x ≥ 0, do đó sử dụng bất đẳng thức Côsi ta được: y = (2x + 1)(2 - 3x)...
 17. Học Lớp

  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

  Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \({A_x} = 2{x^2} - 8x + 1\) với x là số thực bất kỳ. Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: ${M_x} = - 5{x^2} - 4x + 1$ với x là số thực bất kỳ Giải Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: ${A_x} = \frac{{{x^2} + 15x + 16}}{{3x}}$ Vói x...
 18. Học Lớp

  Tài liệu chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

  NHỮNG CHUYÊN ĐỀ VỀ HÀM SỐ Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số có lời giải chi tiết - Lê Anh Tuấn Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan - Cao Đình Tới Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết - Lê Bá Bảo Bài tập trắc nghiệm cực trị...
 19. Học Lớp

  Toán 12 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lớp 12

  Bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm số (GTLN) và giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTNN) trên một đoạn là một bài toán thường gặp trong các đề thi tốt nghiệp THPT trong các năm vừa qua. Nhưng phần lớn học sinh không giải được bài toán này với các lý do sau: Các em không nắm được phương pháp giải...