chuyên đề số phức

 1. Học Lớp

  Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao

  Giới thiệu: Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao A. Trích dẫn tích phân Cho f là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử F là một nguyên hàm của ftrên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) - F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Số phức

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay Số phức phần 1 Số phức phần 2 Số phức phần 3
 3. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 3

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/8BPr6J9PF6A" frameborder="0"...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 2

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GQX_ABNcGeQ" frameborder="0"...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Số phức phần 1

  Số phức là gì? Các dạng số phức thường gặp? Cách giải nhanh số phức như nào? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/la21-3bqvhU" frameborder="0"...
 6. Học Lớp

  Toán 12 33 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 7)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \(2 + \left( {2 + i} \right)z = \left( {3 - 2i} \right)\overline z + i\). Tìm tọa độ của điểm biểu diễn của số phức liên hợp với z. A. \(M\left( {\frac{{ - 11}}{8};\frac{5}{8}} \right)\) B. \(M\left( {\frac{{ - 11}}{8}; - \frac{5}{8}}...
 7. Học Lớp

  Toán 12 19 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 6)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left | z\right |\leq 1\) Đặt \(A = \frac{{2z - 1}}{{2 + iz}}.\) Mệnh đề nào sau đây đúng? A. \(\left | A\right |\leq 1\) B. \(\left | A\right |\geq 1\) C. \(\left | A\right |< 1\) D. \(\left | A\right |> 1\) Câu 2: Tập hợp tất cả các điểm biểu diển số phức z trên...
 8. Học Lớp

  Toán 12 16 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 5)

  Câu 1: Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. A. Phần thực là -3 và phần ảo là 2. B. Phần thực là 2 và phần ảo là -3. C. Phần thực là -3 và phần ảo là 2i. D. Phần thực là 2 và phần ảo là -3i. Câu 2: Điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu...
 9. Học Lớp

  Toán 12 20 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 4)

  Câu 1: Gọi M là điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng phức. Số phức -z được biểu diễn bởi điểm nào sau đây? A. Điểm M’ đối xứng với M qua gốc tọa độ O B. Điểm M’ đối xứng với M qua Oy C. Điểm M’ đối xứng với M qua Ox D.Không xác định được Câu 2: Cho các số phức z thỏa mãn phần thực thuộc...
 10. Học Lớp

  Toán 12 20 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 3)

  Câu 1: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({z^4} + 7{z^2} + 10 = 0.\) A. \(S = \left\{ {\sqrt 2 i;\sqrt 5 i} \right\}\) B. \(S = \left\{ { - \sqrt 2 ;\sqrt 2 ; - \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\}\) C. \(S = \emptyset \) D. \(S = \left\{ { - \sqrt 2 i;\sqrt 2 i; - \sqrt 5 i;\sqrt 5 i} \right\}\) Câu...
 11. Học Lớp

  Toán 12 23 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 2)

  Câu 1: Cho phương trình \({z^2} - 2x + 2 = 0.\) Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Phương trình đã cho không có nghiệm nào là số ảo B. Phương trình đã cho có 2 nghiệm phức. C. Phương trình đã cho không có nghiệm phức. D. Phương trình đã cho không có nghiệm thực. Câu 2: Gọi \(z_1,z_2\) là các...
 12. Học Lớp

  Toán 12 17 Bài Trắc nghiệm giải phương trình trên tập số phức trong đề thi (phần 1)

  Câu 1: Tìm tập hợp các nghiệm phức của phương trình \({z^2} + {\left| z \right|^2} = 0\). A. Tập hợp mọi số thuần ảo và số 0. B. \(\left\{ { \pm i;0} \right\}\) C. \(\left\{ { - i;0} \right\}\) D. \(\left\{ {0} \right\}\) Câu 2: Cho z0 là nghiệm của phương trình \({z^2} - 13z + 45 = 0\). Tính...
 13. Học Lớp

  Toán 12 22 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 6)

  Câu 1: Tìm phần ảo của số phức \(z = \frac{{1 - 2i}}{{2 - i}}.\) A. \(\frac{1}{2}.\) B. \( - \frac{3}{5}.\) C. \(\frac{4}{5}.\) D. \(1.\) Câu 2: Cho số phức thỏa mãn \(3z - \left( {4 + 5i} \right)\overline z = - 17 + 11i\). Tính ab. A. \(ab = 3\) B. \(ab = - 6\) C. \(ab = - 3\)...
 14. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 5)

  Câu 1: Biết phương trình \({z^2} + az + b = 0\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\) có một nghiệm là z = - 2 + i. Tính S=a-b. A. S=9 B. S=1 C. S=4 D. S=-1 Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) = 4 - 3i. Tìm số phức \bar{z} liên hợp của z. A. \(\overline z = - \frac{2}{5} -...
 15. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 4)

  Câu 1: Cho số phức \(z = x + yi \ne 1,\,(x,y \in \mathbb{R}).\) Tìm phần ảo của số phức \({\rm{w}} = \frac{{z + 1}}{{z - 1}}.\) A. \(\frac{{ - 2x}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) B. \(\frac{{ - 2y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) C. \(\frac{{ xy}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\) D. \(\frac{{x+y}}{{{{(x -...
 16. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 3)

  Câu 1: Cho \(z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}}.\) Tìm phần thực và phần ảo của số phức \({z^{2017}}.\) A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 0 B. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng -1 C. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng \(-i\) D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -1 Câu 2: Số phức z thỏa mãn...
 17. Học Lớp

  Toán 12 19 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Tìm số phức z sao cho \(3z - \overline z = 2(3 - 10i)\). A. \(z = - 3 - 5i\) B. \(z = - 3 + 5i\) C. \(z = 3 - 5i\) D. \(z = 3 + 5i\) Câu 2: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2.\) A. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là...
 18. Học Lớp

  Toán 12 20 bài Trắc nghiệm về Phép Toán với Số Phức trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo. B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo. C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z...
 19. Học Lớp

  Toán 12 17 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 2)

  Câu 1: Cho các số phức \(z = 1 + 2i,w = 2 + i.\) Số phức \(u = z.\overline w .\) Khẳng định nào sau đây là đúng về số phức u? A. Phần thực là 4 và phần ảo là 3. B. Phần thực là 0 và phần ảo là 3. C. Phần thực là 0 và phần ảo là 3i. D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i. Câu 2: Tìm phần thực...
 20. Học Lớp

  Toán 12 18 bài trắc nghiệm số phức cơ bản trong đề thi thử (phần 1)

  Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + i} \right).z = 14 - 2i\). Tính tổng phần thực và phần ảo của \(\bar z\). A. -4 B. 14 C. -2 D. -14 Câu 2: Cho số phức z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right), mệnh đề nào sau đây là sai? A. Đối với số phức z, a là phần thực. B. Điểm \(M\left( {a,b}...