các phân từ (the participles)

 1. Học Lớp

  Cách dùng phân từ sai quan hệ (Misrelated participles)

  Cách dùng phân từ sai quan hệ (Misrelated participles) Một phân từ được xem là thuộc về danh từ/đại từ đi liền trước đó. Tom, horrified at what he had done, could at first say nothing (Sợ hãi vì những gì mình đã làm, đầu tiên Tom không thể nói gì cả) Romeo, believing that Juliet was dead...
 2. Học Lớp

  Cách dùng Quá khứ phân từ (past participle)- và phân từ hoàn thành (dạng bị động.)

  Cách dùng Quá khứ phân từ (past participle)- và phân từ hoàn thành (dạng bị động.) A. Hình thức Quá khứ phân từ của động từ có quy tắc được tạo thành bằng cách thêm đuôi ed hoặc d. vào nguyên mẫu. Ví dụ : worked, loved. Đối với các động từ bất quy tắc xem chương 39. B. Cách dùng Như một tính...
 3. Học Lớp

  Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle)

  Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle) A. Hình thức having + quá khứ phân từ Ví dụ : having done, having seen B.Cách dùng : Phân từ hoàn thành có thể được dùng thay cho hiện tại phân từ trong các dạng câu như ở 276B (một hành động đi liền trước một hành động khác có cùng chủ thể.)...
 4. Học Lớp

  Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc

  Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau Knowing that he wouldn’t be able to buy food on his journey...
 5. Học Lớp

  Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính

  Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính Các cấu trúc phân từ trong các phân từ A và B dưới đây được dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. A. Khi hai hành động của cùng một chủ từ xyảv ra gần như đồng thời ta có thể diễn đạt một trong hai cái bằng dạng Hiện tại phân từ. Hiện tại phân...
 6. Học Lớp

  Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy

  Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy A. Go và come go và come có thể được theo sau bởi dạng phân từ của các động từ chỉ hành động thể chất và động từ shop : They are going riding/skling/sailing (Họ đang cưỡi ngựa/trượt tuyết/đi thuyền.) Come dancing (đến để khiêu vũ.) I’m...
 7. Học Lớp

  Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ

  Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ A. Catch /find : I caught them stealing my apples (Tôi bắt gặp họ ăn cắp táo của tôi.) If she catches you reading her diary, she’ll be furious (Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.) Hành động...
 8. Học Lớp

  Cách dùng hiện tại phân từ sau các động từ chỉ chi giác

  Cách dùng hiện tại phân từ sau các động từ chỉ chi giác A. Các động từ tri giác chủ yếu như see, hear, feel, smell và các động từ listen (to), notice và watch có thể có túc từ + hiện tại phân từ theo sau : I see him passing my house everyday. (Tôi thấy hắn đi ngang qua nhà tôi mỗi ngày). Didn...
 9. Học Lớp

  Hiện tại phân từ (present participle) hay chỉ động (active)

  Hiện tại phân từ (present participle) hay chỉ động (active) A. Hình thức : Nguyên mẫu + ing Ví dụ : working, Loving, sitting B.Cách dùng : 1.Để tạo thành các thì liên tiến He’s working (Anh ta đang làm việc.) You’ve been dreaming (Cậu đang mơ đấy). 2. Như tính từ running water (Nước đang chảy.)...