Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc lại tạo cơ hội để các dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập?

Quyết Lê

New member
Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc lại tạo cơ hội để các dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập?
A. Do sự phát triển gay gắt của mâu thuẫn dân tộc
B. Do sự lớn mạnh của giai cấp tư sản và vô sản ở thuộc địa
C. Do sự giúp đỡ của Liên Xô
D. Do kẻ thù của các dân tộc thuộc địa đã bị tiêu diệt hoặc suy yếu
 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít. Anh, Pháp - hai quốc gia có nhiều thuộc địa trên thế giới suy yếu. Như vây kẻ thù của các dân tộc thuộc địa đã bị tiêu diệt hoặc suy yếu ⇒ cơ hội để các dân tộc thuộc địa nổi dậy giành độc lập
Đáp án cần chọn là: D