Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức \(v(t) = 3t + 2\), thời gian được tính theo đơn vị giây,

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức \(v(t) = 3t + 2\), thời gian được tính theo đơn vị giây, quãng đường đi được tính theo đơn vị met. Tại thời điểm t=2s thì vật đi được quãng đường 10m. Hỏi tại thời điểm t=30s thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu?
A. 1410 m
B. 1140 m
C. 300 m
D. 240 m
 
Ta có:
\(\begin{array}{l} s(t) = \int {v(t) = \int {(3 + 2t)dt = \frac{3}{2}{t^2} + 2t + C} } \\ s(2) = 10 \Rightarrow C = 0\\ \Rightarrow s(30) = 1410 \end{array}\)