Mai and Hung were ill, so …went to school today.

Jin Jin

New member
Mai and Hung were ill, so …went to school today.
A. neither them B. either one of them
C. both of them D. neither of them
 
Đáp án: D
Neither of: cả 2 đều không
Dịch: Mai và Hùng bị ốm nên hôm nay cả 2 không đi học.