Khi lên men 360 gam glucozơ với gỉa sử hiệu suất đạt 100% thì khối lượng ancol etylic thu được là

Thu Vân

New member
Khi lên men 360 gam glucozơ với gỉa sử hiệu suất đạt 100% thì khối lượng ancol etylic thu được là
 A. 46 gam.
 B. 92 gam.s
 C. 184 gam.
 D. 138 gam.
 

Minh Bui

New member
Đáp án: C.
  
Khối lượng C$_{2}$H$_{5}$OH thu được là: 4.46 = 184 (g)