Hỏi: Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy xương ?

Trúc Hiền

New member
Hỏi: Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy xương ?
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
 

Hạ An

New member
Ở tai giữa của chúng ta tồn tại 3 xương.
Đáp án cần chọn là: D