Hỏi: Mỗi bên tai người có bao nhiêu ống bán khuyên?

Hỏi: Mỗi bên tai người có bao nhiêu ống bán khuyên?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4