HL.8. Ôn tập về giải toán

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Đối với các bài toán đố, cần lưu ý $4$ bước cơ bản:
  • Bước 1: Đọc và phân tích đề. Đề bài đã cho những dữ kiện gì và cần tìm gì.
  • Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.
  • Bước 3: Trình bày lời giải.
  • Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và đáp số.
II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Liên quan đến cụm từ khóa “nhiều hơn”

Cho thông tin của đại lượng $A,$ đại lượng $B$ nhiều hơn đại lượng $A$ một giá trị bằng $M.$ Yêu cầu tìm giá trị của đại lượng $B$
Phương pháp giải:
Muốn tìm giá trị của $B$ ta thực hiện lấy $A + M$

Dạng 2: Liên quan đến cụm từ khóa “ít hơn”
Cho thông tin của đại lượng $A,$ đại lượng $B$ ít hơn đại lượng $A$ một giá trị bằng $N.$ Yêu cầu tìm giá trị của đại lượng $B$
Phương pháp giải:
Muốn tìm giá trị của $B$ ta thực hiện lấy $A - N$

Dạng 3: So sánh cái này nhiều hơn cái kia bao nhiêu đơn vị.
Phương pháp giải:

Để thực hiện tìm giá trị này nhiều hơn giá trị kia bao nhiêu đơn vị, ta lấy đại lượng có giá trị lớn hơn trừ đi đại lượng có giá trị bé hơn.

Dạng 4: So sánh cái này ít hơn cái kia bao nhiêu đơn vị.
Phương pháp giải:

Để thực hiện tìm giá trị này ít hơn giá trị kia bao nhiêu đơn vị, ta lấy đại lượng có giá trị lớn hơn trừ đi đại lượng có giá trị bé hơn.

Dạng 5: Cho đề toán dưới dạng sơ đồ hoặc tóm tắt, tìm lời giải cho bài toán đó.
Phương pháp giải:

  • Bước 1: Phân tích đề. Dựa vào sơ đồ hoặc tóm tắt, khai thác các thông tin, đã cho nhưng dữ liệu gì, đại lượng nào lớn hơn, đại lượng nào bé hơn và yêu cầu của bài toán.
  • Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.
  • Bước 3: Trình bày lời giải và kết luận.
  • Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và kết quả vừa tìm được.