HL.8. Lực đàn hồi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI – ĐỘ BIẾN DẠNG
1. Biến dạng của một lò xo

Lực đàn hồi.png

  • Biến dạng của lò xo gồm biến dạng nén, biến dạng dãn
  • Khi bị biến dạng, lò xo có chiều dài nhỏ hơn (nén) hoặc lớn hơn (dãn) so với chiều dài tự nhiên (khi không bị biến dạng)
  • Biến dạng có các đặc điểm như trên là biến dạng đàn hồi
  • Lò xo là vật có tính chất đàn hồi
2. Độ biến dạng của lò xo
Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo \(\Delta l = l - {l_0}\)
Trong đó:
  • \(\Delta l\): độ biến dạng
  • \(l\): chiều dài khi biến dạng
  • \({l_0}\): chiều dài tự nhiên
II – LỰC ĐÀN HỒI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC ĐÀN HỒI
1. Định nghĩa

  • Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng
  • Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó
2. Đặc điểm của lực đàn hồi
  • Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn