HL.8. Giây, thế kỉ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Giây
  • ${\bf{1}}$ giờ $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ phút
  • ${\bf{1}}$ phút $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ giây
2. Thế kỉ
${\bf{1}}$ thế kỉ $ = {\rm{ }}{\bf{100}}$ năm
  • Từ năm $1$ đến năm $100$ là thế kỉ một (thế kỉ \(I\)).
  • Từ năm $101$ đến năm $200$ là thế kỉ hai (thế kỉ \(II\)).
  • Từ năm $201$ đến năm $300$ là thế kỉ ba (thế kỉ \(III\)).

  • Từ năm $1901$ đến năm $2000$ là thế kỉ hai mươi (thế kỉ \(XX\)).
  • Từ năm $2001$ đến năm $2100$ là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ \(XXI\)).