HL.7. Qui tắc dấu ngoặc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Qui tắc phá ngoặc

  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” chuyển thành dầu “-“ và dấu “-“ chuyển thành dấu “+”.
  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.
2. Tổng đại số
a) Tổng đại số
: là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.
b) Qui tắc hình thành dấu ngoặc
Trong tổng đại số: Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “-“ đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng ban đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải đổi dấu. Dấu “-“ chuyển thành dấu “+” và dấu “+” chuyển thành dấu “-“.
$a - b - c = a - \left( {b + c} \right)$​
Ví dụ : 102 – 32 – 68 = 102 – (32 + 68) = 102 – 100 = 2.
  • Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “+” đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng bạn đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải được giữ nguyên dấu.
\(a + b - c = a + \left( {b - c} \right)\)​
Chú ý: Trong một tổng đại số ta có thể thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
\(a - b - c = - b + a - c = - b - c + a\)
II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1 : Tính các tổng đại số
Phương pháp giải
Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc hoặc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính.

Dạng 2 : Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để đơn giản biểu thức
Phương pháp giải
Bỏ dấu ngoặc rồi thực hiện phép tính