HL.7. Gương cầu lõm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – ĐỊNH NGHĨA VỀ GƯƠNG CẦU LÕM
Gương cầu lõm 1.jpg

  • Gương cầu lõm là gương có mặt phản xạ là mặt lõm của chỏm cầu
  • Gương cầu lõm ứng dụng trong: nung nóng vật, trong y tế, đèn pha , chế tạo kính thiên văn …
II - ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LÕM
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo (không hứng được trên màn), lớn hơn vật
Gương cầu lõm 4.png

Chú ý:
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo
  • Khi dịch vật đặt sát gương ra xa dần và đặt một màn chắn trước gương, ta thấy đến một vị trí thích hợp của vật, ta sẽ thu được trên màn chắn ảnh của vật. Ảnh này là ảnh thật, ngược chiều với vật
III – SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG TRÊN GƯƠNG CẦU LÕM
Gương cầu lõm 2.jpg

  • Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụvào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
  • Để tập trung ánh sáng Mặt Trời, người ta dùng các gương phẳng chiếu ánh sáng vào một gương cầu lõm. Gương cầu lõm này sẽ tập trung ánh sáng, đốt nóng lò và như thế người ta thu được năng lượng Mặt Trời.
Gương cầu lõm 33.jpg