HL.6. Phép trừ hai số nguyên

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Các kiến thức cần nhớ
Phép trừ hai số nguyên

  • Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$ ta cộng $a$ với số đối của $b.$: $a-b = a + \left( { - b} \right)$
  • Ví dụ: \(8 - 9 = 8 + \left( { - 9} \right) = - \left( {9 - 8} \right) = - 1.\)
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Trừ hai số nguyên
Phương pháp:
Áp dụng công thức: $a-b = a + \left( { - b} \right)$

Dạng 2 : Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên
Phương pháp:
Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi áp dụng quy tắc cộng các số nguyên

Dạng 3 : Tìm một trong hai số hạng khi biết tổng hoặc hiệu và số hạng kia
Phương pháp:

Sử dụng mối qua hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu
  • Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia ;
  • Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ ;
  • Số trừ bằng số bị trừ trừ hiệu ;
Dạng 4 : Tìm số đối của một số cho trước
Phương pháp:

  • Áp dụng : số đối của $a$ là $-a.$
  • Chú ý: $ - \left( { - a} \right) = a$
Dạng 5 : Bài toán liên quan đến phép trừ số nguyên
Phương pháp:
Căn cứ vào yêu cầu của đề bài suy luận để dẫn đến phép trừ hai số nguyên