HL.4. Môi trường truyền âm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM
Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm
Chân không không thể truyền được âm
- Giải thích sự truyền âm:
  • Âm truyền được trong các chất khí, lỏng, rắn là do khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí ở sát nó cũng dao động theo. Những dao động này lại truyền dao động cho các hạt khác ở gần chúng và cứ thế dao động truyền được đi xa.
  • Môi trường chân không không có vật chất nên không truyền được âm
II – VẬN TỐC TRUYỀN ÂM
  • ${{v}_{r}}$: vận tốc truyền âm trong chất rắn
  • ${{v}_{l}}$: vận tốc truyền âm trong chất lỏng
  • ${{v}_{k}}$: vận tốc truyền âm trong chất khí
Ta có: ${{v}_{r}}>{{v}_{l}}>{{v}_{k}}$
  • Vận tốc truyền âm trong không khí: $340m/s$
Ví dụ: Vận tốc truyền âm của một số chất ở ${{20}^{0}}C$
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM.PNG