HL.3. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu

- Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.
  • Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.
  • Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.
Ví dụ 1 : $\left( { + 4} \right) + \left( { + 6} \right) = 4 + 6 = 10$
Ví dụ 2 : $\left( { - 12} \right) + \left( { - 16} \right) = - \left( {12 + 16} \right) = - 28$

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Phương pháp:
Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

Dạng 2: Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức.
Phương pháp:
Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và tìm \(x\)hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3: So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Phương pháp:
Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên