HL.25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cách thực hiện phép chia một số có hai chữ số cho số có một chữ số.
Chia số có hai chữ số 1.jpg

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

  • Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.
  • Bước 2: Thực hiện phép chia.
Dạng 2: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  • Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán.
  • Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.
- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần.
  • Bước 3: Trình bày lời giải.
  • Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Một bao gạo nặng \(45kg\), người bán hàng lấy ra \(\dfrac{1}{5}\) bao gạo đó.Hỏi người đó đã lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
- Phân tích đề và tìm cách giải:
Muốn tìm \(\dfrac{1}{5}\) bao gạo bằng bao nhiêu ki-lô-gam thì cần lấy khối lượng bao gạo đã cho chia cho \(5\)
Hướng dẫn giải
Người bán hàng đã lấy ra số ki-lô-gam gạo là: \(45:5 = 9\left( {kg} \right)\)
Đáp số: \(9kg\)

Dạng 3: Phép chia có dư.
- Trong phép chia, số dư luôn có giá trị nhỏ hơn số chia.
- Muốn đưa một phép chia có dư về phép chia hết thì ta thường:
  • Giảm số bị chia số đơn vị bằng đúng số dư.
  • Tăng số dư số đơn vị để bằng đúng số chia.
- Toán đố về phép chia có dư
Ví dụ:
a) Để \(31\) chia hết cho \(4\) thì số bị chia cần bớt đi bao nhiêu đơn vị ?
b) Có \(31\) học sinh, mỗi ghế xếp được \(4\) học sinh. Cần chuẩn bị bao nhiêu nghế như vậy để đủ chỗ ngồi cho số học sinh trên ?
Hướng dẫn giải
a) Vì \(31:4 = 7\) (dư \(3\) ) nên để phép chia hết thì cần bớt số bị chia \(3\) đơn vị.
b) Vì \(31:4 = 7\) (dư \(3\) ), nếu chỉ có \(7\) ghế thì còn thừa \(3\) học sinh nên cần thêm một ghế nữa.
Cần chuẩn bị số ghế là: \(7 + 1 = 8\) (ghế)