HL.15. Phép cộng trong phạm vi 9

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{9}}$
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{9}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.
Phép cộng trong phạm vi 9 1.jpg

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(9\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.
Ví dụ: \(4 + 5 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm \(4\) cái mũ cộng với \(5\) cái mũ thì được số mũ là:
Phép cộng trong phạm vi 9 2.jpg

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(9\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.
  • Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Phép cộng trong phạm vi 9 3.jpg

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
Phép cộng trong phạm vi 9 4.jpg


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.
Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: $3 + 2 + 4 = ?$
Hướng dẫn giải
Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được: $3 + 2 + 4 = 5 + 4 = 9$