HL.10. Ước và bội

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Ước và bội

  • Nếu có số tự nhiên $a$ chia hết cho số tự nhiên $b$ thì ta nói $a$ là bội của $b,$ còn $b$ là ước của $a.$
  • Ví dụ : $18 \vdots 6 \Rightarrow 18$ là bội của $6.$ Còn $6$ được gọi là ước của $18.$
2. Cách tìm bội
  • Ta có thể tìm các bội của một số khác \(0\) bằng cách nhân số đó lần lượt với $0,1,2,3,...$
  • Ví dụ : $B\left( 6 \right) = \left\{ {0;6;12;18;...} \right\}$
3. Cách tìm ước
  • Ta có thể tìm các ước của $a$\(\left( {a > 1} \right)\) bằng cách lần lượt chia $a$ cho các số tự nhiên từ $1$ đến $a$ để xét xem $a$ chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của $a.$
  • Ví dụ : Ư$\left( {16} \right) = \left\{ {16;8;4;2;1} \right\}$
II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Tìm và viết tập hợp các ước, tập hợp các bội của một số cho trước
Phương pháp:

  • Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho 1, 2, 3…
  • Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3…
Dạng 2: Viết tất cả các số là bội hoặc ước của một số cho trước và thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp:
Tìm trong các số thỏa mãn điều kiện cho trước những số là bội hoặc ước của số đã cho.

Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước
Phương pháp:

  • Phân tích đề bài chuyển bài toán về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước.
  • Áp dụng cách tìm ước hoặc bội của một số cho trước.