Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài 1. Nguyên hàm
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 100 phần nguyên hàm
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 100 phần nguyên hàm
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 100 phần nguyên hàm
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 101 phần nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 111 phần tích phân
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 112 phần tích phân
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 113 phần tích phân
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 113 phần tích phân
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 113 phần tích phân
 6. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 6 trang 113 phần tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 121 phần ứng dụng của tích phân trong hình học
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 121 phần ứng dụng của tích phân trong hình học
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 121 phần ứng dụng của tích phân trong hình học
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 121 phần ứng dụng của tích phân trong hình học
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 121 phần ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
 1. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 2. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 3. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 4. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 5. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 6. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 6 trang 127 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 7. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 7 trang 127 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 8. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 127 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 9. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 128 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 10. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 3 trang 128 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 11. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 4 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 12. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 5 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 13. Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 6 trang 126 phần ôn tập chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 
Sửa lần cuối: