Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO:
10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng
A. 22%.
B. 42,3%.
C. 57,7%.
D. 88%.
Lời giải chi tiết
Gọi số mol của CH$_{3}$COOH và CH$_{3}$COOC$_{2}$H$_{5}$ là x, y
CH$_{3}$COOH + NaOH -> CH$_{3}$COONa
CH$_{3}$COOC$_{2}$H$_{5}$ + NaOH -> CH$_{3}$COONa + C$_{2}$H$_{5}$OH.
n$_{NaoH}$ = \(\frac{150.4}{100.40}=0,15\) (mol).
Ta có hệ phương trình : \(\left\{\begin{matrix} x+y=0,15 & \\ 60x+88y=10,4& \end{matrix}\right.\)
=> x = 0,1 ; y = 0,05.
%m$_{etyl axetat}$ = \(\frac{0,05.88}{10,4}100=42,3\)%.
Đáp án B