Giải bài 8 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Cho biết phản ứng sau: 4CuO$_{(r)}$ => 2Cu$_{2}$O$_{(r) }$+ O$_{2(k)}$ (∆H > 0)
Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu$_{2}$O?
Học Lớp hướng dẫn giải
Để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu$_{2}$O tức là làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận:
- Tăng nhiệt độ vì phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.
- Hút khí O$_{2}$ ra.