Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO:
Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO$_{2}$ (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là
A. C$_{2}$H$_{4}$O$_{2}$.
B. C$_{3}$H$_{6}$O$_{2}$.
C. C$_{4}$H$_{8}$O$_{2}$.
D. C$_{5}$H$_{8}$O$_{2}$.
Lời giải chi tiết
n$_{CO2}$ = 3,36/22,4 = 0,15 mol => nC = 0,15 mol
n$_{H2O}$ = 2,7/18 = 0,15 mol => nH = 0,3 mol
m$_{O}$=m$_{X}$-m$_{C}$-m$_{H}$ = 3,7 – 0,15.12 – 0,3.1 = 1,6 gam => n$_{O}$= 0,1 mol
=> Tỉ lệ C:H:O = 0,15:0,3:0,1=3:6:2
=> CTĐGN C$_{3}$H$_{6}$O$_{2}$
Mà este là đơn chức (chứa 2 nguyên tử O) => CTPT của X là C$_{3}$H$_{6}$O$_{2}$
Đáp án B