Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12 phần Đại cương về polime:
Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:
a) CH3-CH=CH2;
b) CH2=CCl-CH=CH2;
c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;
d) CH2OH-CH2OH và [em]m[/em]-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);
e) NH2-[CH2]10COOH.
Lời giải chi tiết
Bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12.png