Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?
a) Fe + CuSO$_{4}$ (2M) và Fe + CuSO$_{4}$ (4M).
b) Zn + CuSO$_{4}$ (2M, 25$^{0}$C) và Zn + CuSO$_{4}$ (2M,50$^{0}$C).
c) Zn$_{(hạt) }$+ CuSO$_{4}$ (2M) và Zn$_{(bột) }$+ CuSO$_{4}$ (2M).
d) 2H$_{2}$ + O$_{2}$ \(\overset{t^{o}thuong}{\rightarrow}\) 2H$_{2}$O và 2H$_{2}$ + O$_{2}$ \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H$_{2}$O.
(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện.)

Học Lớp hướng dẫn giải
Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:
a) Fe + CuSO$_{4}$ (4M) do nồng độ dung dịch CuSO$_{4}$ lớn hơn.
b) Zn + CuSO$_{4}$ (2M,50$^{0}$C) do phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ cao hơn.
c) Zn$_{(bột) }$+ CuSO$_{4}$ (2M) do có diện tích tiếp xúc giữa kim loại và axit lớn hơn.
d) 2H$_{2}$ + O$_{2}$ \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H$_{2}$O do có sự tham gia của chất xúc tác.