Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng:
Có các chất sau: CO$_{2}$, Na$_{2}$CO$_{3, }$C, NaOH, Na$_{2}$SiO$_{3}$, H$_{2}$SiO$_{3}$. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.
Học Lớp hướng dẫn giải
Dãy chuyển hóa giữa các chất:
C → CO$_{2}$ \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\) Na$_{2 }$CO$_{3}$ \(\overset{+Ba(OH)_{2}}{\rightarrow}\) NaOH \(\overset{+SiO_{2}}{\rightarrow}\) Na$_{2}$SiO$_{3 \(\overset{+HCl}{\rightarrow}\) }$H$_{2}$SiO$_{3}$
Các phương trình phản ứng:
C + O$_{2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) }$ CO$_{2}$
CO$_{2}$ + 2NaOH → Na$_{2 }$CO$_{3}$↓ + H$_{2}$O
Na$_{2 }$CO$_{3}$ + Ba(OH)$_{2}$ → BaCO$_{3}$ ↓ + 2NaOH
SiO$_{2}$ + 2NaOHđặc, nóng → Na$_{2}$SiO$_{3}$ + H$_{2}$O
Na$_{2}$SiO$_{3}$ + 2HCl → H$_{2}$SiO$_{3 }$↓ + 2NaCl