Dòng nào không nói lên đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của bài văn ?

Dòng nào không nói lên đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của bài văn ?
A. Dẫn chứng toàn diện, cụ thể, rõ ràng
B. Kết hợp chứng minh với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.
C. Thấm đượm tình cảm chân thành
D. Dùng nhiều câu mở rộng thành phần.