Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Phân biệt các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn có trong một số.
Đơn vị, chục, trăm, nghìn.png

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số từ hình ảnh các hàng cho trước.

Ví dụ: Viết số
Đơn vị, chục, trăm, nghìn 1.png

Giải
Hình trên được viết thành số là \(600\)

Dạng 2: Đọc các số có 3 chữ số tròn trăm

Đọc lần lượt các hàng từ trái sang phải.
Ví dụ: Đọc số \(400\)
Số \(400\) đọc là “Bốn trăm.”

Dạng 3: Mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Ghi nhớ: \(1\) nghìn \( = 10\) trăm
\(1\) trăm \( = 10\) chục
\(1\) chục \( = 10\) đơn vị
Ví dụ:
\(5\) chục = ? đơn vị
Giải
Vì \(1\) chục \( = 10\) đơn vị nên \(5\) chục \( = 50\) đơn vị.