Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách tính Công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh và toàn phần hình trụ tròn Hình trụ tròn là hình trụ có 2 đáy là hình tròn.

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:
  • Diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2\pi rh\)
  • Diện tích đáy (hình tròn): \({S_d} = \pi {r^2}\)
  • Diện tích toàn phần hình trụ: \({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\)
  • Thể tích khối trụ: \(V = {S_d}.h = \pi {r^2}h\)