Danh động từ sau giới từ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Danh động từ sau giới từ
A. Như đã nói ở mục 86 các động từ đặt ngay sau giới từ phải ở hình thức danh động từ :

He left without paying his bill.

(Anh ta đã bỏ đi mà không thanh toán giấy tính tiền).

I apologize for not writing before.

(Tôi xin lỗi về việc không viết thư trước)

She insisted on paying for herself.

(Cô ta khăng khăng trả tiền cho chính mình.)

Before signing the contract, read the small print.

(Trước khi ký hợp đồng, hãy đọc những chữ in nhỏ.)

(cũng xem 259)

Một số sự kết hợp danh từ + giới từ + danh động từ cũng có thể được lưu ý :

There's no point in taking your car if you can’t park.

(Không lý do gì bạn lái xe đi nếu không có chỗ đậu.)

What's the point of taking your car if you can’t park ?

(Lý do gì bạn lái xe đi nếu không có chỗ đậu ?)

Is there any chance/likelihood of his changing his mind?.

(Có cơ may nào ông ta đổi ý không vậy ?)

Have you any objection to changing your working hours ?

(Anh có phản đối việc thay đổi giờ làm việc của anh không ?)

I am in favour of giving everyone a day off.

(Tôi chấp thuận cho mọi người nghỉ một ngày.)

B. Những ngoại lệ đối với qui luật trên là except và but (giới từ) hai từ đó dùng với nguyên mẫu.

What could I do but accept his conditions ?.

(Tôi có thể làm gì ngoại trừ chấp, nhận những điều kiện của hắn ?)

He did nothing but complain.

(Anh ta chẳng làm gì cả trừ càu nhàu.)

Tuy nhiên, nếu but được dùng như một liên từ, nó có thể được theo ngay sau bằng nguyên mẫu lẫn danh động từ.

Being idle sometimes is agreeable, but being idle all the time might become monotonous.

(Thỉnh thoảng được ăn không ngồi rồi thì có thể chấp nhận được chứ ăn không ngồi rồi mãi sẽ trở nên buồn chán)


To be idle sometimes is agreeable, but to be idle all the time...