Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên. Công ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực

Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên. Công ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
A. Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.
B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Chủ động xử lí công tác truyền thông.
D. Lựa chọn các loại hình dịch vụ.
 
Chọn đáp án là: A Bài 8- GDCD 12
Công ty X thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân viên. Công ty X đã tạo điều kiện để nhân viên của họ thực hiện quyền được phát triển ở nội dung : Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.