Cho các dụng cụ sau: Ba bóng đèn giống hệt nhau, Năm viên pin mới giống nhau, dây nối vừa đủ. Hãy mắc mạch điện như các sơ đồ sau. Dự đoán

Danh Thanh

New member
Cho các dụng cụ sau:
Ba bóng đèn giống hệt nhau, Năm viên pin mới giống nhau, dây nối vừa đủ.
Hãy mắc mạch điện như các sơ đồ sau. Dự đoán độ sáng của các bóng đèn
Thử làm thí nghiệm và kiểm tra dự đoán của em có đúng k?
Từ đó rút ra cách làm cho nguồn điện mạnh hơn.
 

Thảo Ly

New member
a. Các dự đoán có thể có:
- Dự đoán 1: Độ sáng của ba bóng đèn như nhau.
- Dự đoán 2: Đèn ở sơ đồ b) và c) có độ sáng như nhau và mạnh hơn đèn ở sơ đồ a).
- Dự đoán 3: Đèn ở sơ đồ c) sáng nhất, sơ đồ a) sáng nhì, sơ đồ b) không sáng.
- ……….
b. Sau khi mắc xong mạch điện như các sơ đồ trong hình, làm thí nghiệm ta sẽ thấy độ sáng của đèn ở sơ đồ c) mạnh hơn nhiều so với độ sáng của của đèn ở sơ đồ a) và đèn ở sơ đồ b) không sáng.
Nhận xét:
- Nguồn điện có hai viên pin được nối cực (+) của viên pin này với cực (-) của viên pin kia như hình c) thì mạnh hơn nguồn chỉ có 1 viên pin như hình a).
- Nối hai viên pin mà cực (+) của viên pin này nối với cực (+) của viên pin kia và hai cực (-) nối với đèn thì đèn không sáng. Như vậy nó không trở thành nguồn điện.
c. Như vậy ta có thể rút ra được cách làm cho nguồn điện mạnh hơn như sau: Ta lấy nhiều viên pin và nối cực (+) của viên pin này với cực (-) của viên pin kia…tạo thành một dãy liên tiếp. Cách mắc nguồn như vậy gọi là mắc nối tiếp.